Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Centralne Laboratorium - informacje ogólne

    

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną działalności Centralnego Laboratorium stanowi ustawa o ochronie roślin (treść ustawy znajdą Państwo w dziale Prawo).

 

Zadania Centralnego Laboratorium

Centralne Laboratorium pełni funkcję krajowego laboratorium referencyjnego w zakresie diagnostyki fitosanitarnej.

 

Do głównych zadań Centralnego Laboratorium należy:

 1. wykonywanie:
  1. analiz fitosanitarnych
  2. analiz materiału roślinnego w kierunku wykrywania, identyfikacji oraz ilościowego oznaczania modyfikacji genetycznych
  3. badań pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym
 2. opracowywanie danych niezbędnych do oceny stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe
 3. koordynacja i nadzór merytoryczny nad działalnością laboratoriów wojewódzkich Inspekcji
 4. weryfikacja wyników w przypadku odwołań i zwrotów eksportowanego materiału roślinnego
 5. opracowywanie i wdrażanie procedur diagnostycznych oraz jednolitych metodyk badawczych
 6. udział w nadzorowaniu prac badawczych podmiotów, które uzyskały pozwolenie Głównego Inspektora na wykorzystanie
 7. w tych pracach organizmów kwarantannowych
 8. prowadzenie badań biegłości w ramach sieci laboratoriów Inspekcji
 9. nadzór nad zapewnieniem warunków bezpieczeństwa fitosanitarnego w laboratoriach Inspekcji
 10. opracowywanie materiałów instruktażowych dla potrzeb Inspekcji
 11. programowanie rozwoju bazy laboratoryjnej Inspekcji
 12. współpraca z laboratoriami służb ochrony roślin innych państw

 

Pracownia Diagnostyki Fitosanitarnej

Do zakresu działania Pracowni Diagnostyki Fitosanitarnej należy w szczególności:

 1. wykonywanie analiz roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w kierunku obecności organizmów szkodliwych dla roślin
 2. gromadzenie i opracowywanie danych niezbędnych do oceny stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe
 3. uczestnictwo w pracach komitetów i grup roboczych w ramach UE oraz organizacji międzynarodowych w zakresie spraw fitosanitarnych
 4. współpraca z laboratoriami służb ochrony roślin innych państw
 5. wykonywanie innych prac z zakresu fitosanitarnej diagnostyki laboratoryjnej zleconych przez Głównego Inspektora

 

Ponadto, PDF jako krajowe laboratorium referencyjne wykonuje zadania, takie jak:

 1. weryfikacja wyników uzyskiwanych przez inne laboratoria Inspekcji
 2. weryfikacja wyników w przypadku odwołań i zwrotów eksportowanego materiału roślinnego
 3. opracowywanie i wdrażanie procedur diagnostycznych oraz jednolitych metodyk badawczych na potrzeby laboratoriów fitosanitarnych Inspekcji oraz nadzór nad ich stosowaniem
 4. organizacja porównań międzylaboratoryjnych w ramach sieci laboratoriów fitosanitarnych Inspekcji, w tym badań biegłości
 5. uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych, w tym w badaniach biegłości
 6. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników Inspekcji
 7. opracowywanie materiałów instruktażowych na potrzeby Inspekcji
 8. programowanie rozwoju bazy laboratoryjnej Inspekcji
 9. sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań z zakresu działalności diagnostycznej


Diagnostyka fitosanitarna prowadzona jest w oparciu o międzynarodowo uznane procedury, zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, zalecane przez Europejsko-Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin (EPPO) i Międzynarodowy Związek Oceny Nasion (ISTA).

 

Wśród stosowanych technik badawczych jako najważniejsze należy wymienić:

 1. techniki bezpośredniej izolacji i identyfikacji
 2. technikę izolacji i hodowli mikroorganizmów na sztucznych podłożach
 3. techniki serologiczne (ELISA, immunofluorescencja)
 4. techniki elektroforetyczne (w tym Phast-System)
 5. chromatografię cienkowarstwową
 6. chromatografię gazową
 7. techniki molekularne (PCR, real-time PCR, FISH)
 8. testy biologiczne


Stosowane w Pracowni Diagnostyki Fitosanitarnej rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniają bezpieczeństwo fitosanitarne.

Zakres analiz wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Fitosanitarnej dostępny jest tutaj.

 

Pracownia Badania GMO

Do zakresu działania Pracowni Badania GMO należy w szczególności:

 1. wykonywanie analiz materiału roślinnego w zakresie wykrywania, identyfikacji organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) oraz oznaczania procentowej zawartości zdarzenia transformacyjnego w próbce
 2. opracowywanie sprawozdań z prowadzonych kontroli monitoringowych
 3. wdrażanie nowych metod badawczych
 4. gromadzenie informacji odnośnie nowych modyfikacji genetycznych oraz metod ich detekcji
 5. uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych, w tym w badaniach biegłości
 6. opracowywanie instrukcji, materiałów poglądowych, materiałów informacyjnych itp. z zakresu badań w kierunku wykrywania GMO
 7. prowadzenie szkoleń, instruktażu i bieżącego poradnictwa w sprawach związanych z badaniami na obecność GMO
 8. wykonywanie innych prac z zakresu oceny i kontroli materiału siewnego zleconych przez Głównego Inspektora


Analizy prowadzone są w oparciu o metody znormalizowane bądź rekomendowane przez takie organizacje jak Unijne Laboratorium Referencyjne ds. genetycznie zmodyfikowanej żywności i pasz (Joint Research Centre, Ispra, Włochy) i ISTA. W zakresie jakościowego oraz ilościowego oznaczania modyfikacji genetycznych zastosowanie mają techniki molekularne - PCR oraz Real-Time PCR.

 

Pracownia posiada zgodę Ministra Środowiska na zamknięte użycie GMO i wykonywanie tego typu analiz.

Zakres analiz wykonywanych w Pracowni Badań GMO dostępny jest tutaj.

 

Pracownia Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin

Do zakresu działania Pracowni Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin należy w szczególności:

 1. badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych prowadzone w ramach urzędowej kontroli prawidłowości stosowania środków ochrony roślin
 2. badanie pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach w ramach badań usługowych na zlecenie indywidualne
 3. wprowadzanie do oznaczeń nowych substancji aktywnych środków ochrony roślin
 4. potwierdzanie kompetencji analitycznych poprzez udział w badaniach biegłości
 5. przygotowywanie powiadomień zgodnie z systemem wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach – RASFF
 6. opracowywanie instrukcji, materiałów poglądowych, materiałów informacyjnych itp. z zakresu badań pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych
 7. prowadzenie szkoleń, instruktażu i bieżącego poradnictwa w sprawach związanych z badaniami pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych
 8. wykonywanie innych prac z zakresu badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych, zleconych przez Głównego Inspektora


Stosowane metody badawcze to:

 1. chromatografia gazowa (GC-ECD/NPD/MS)
 2. chromatografia cieczowa (HPLC-DAD)
 3. spektrofotometria (UV-VIS)


W badaniach stosowane są wielopozostałościowe metody oparte na własnych procedurach badawczych i normach.

Zakres analiz wykonywanych w Pracowni Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin dostępny jest tutaj.

 

System Zarządzania Laboratorium

Centralne Laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodny z normą międzynarodową PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". Dowodem spełnienia wymagań określonych ww. normie jest certyfikat akredytacji przyznany w 2010 roku przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat stanowi formalne potwierdzenie kompetencji w zakresie wykonywanych badań, a tym samym gwarancję uzyskiwania wiarygodnych i obiektywnych wyników zaspokajających oczekiwania klienta. Akredytowana działalność jest określona w zakresie akredytacji. Zgodnie z Polityką Jakości, działalność Laboratorium jest ukierunkowana na zagwarantowanie uzyskiwania miarodajnych wyników badań oraz osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług w celu zapewnienia realizacji wymagań Klientów i spełnienia przepisów prawa. Poziom usług jest nieustannie monitorowany m.in. drogą analizy ankiet oceny zadowolenia Klienta Laboratorium. Opinie i uwagi Klientów są wykorzystywane do doskonalenia systemu zarządzania laboratorium.

Centralne Laboratorium jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN).

 

Zgłoś błąd