Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zasady obrotu środkami ochrony roślin

Zasady wprowadzenia do obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin określają przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/WEG.
Działalność gospodarcza w zakresie konfekcjonowania lub wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.), w związku z czym wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców. 
Wypełniony wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do wojewódzkiego inspektora, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorców zagranicznych, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o środkach ochrony roślin, właściwego na miejsce prowadzenia działalności.  
 
Wniosek o wpis powinien zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;
 • numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;
 • określenie zakresu wykonywanej działalności;
 • wskazanie miejsca wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków;
 • wskazanie miejsca przechowywania środków ochrony roślin, jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie; 
 • wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania tych środków przechowuje te środki;
 • datę i podpis wnioskodawcy.

 
Do wniosku,  przedsiębiorca dołącza:

 • oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że: dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków są kompletne i zgodne z prawdą, znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków, określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455).”; Oświadczenie powinno również zawierać:
 1.  firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji
 • przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, w przypadku przedsiębiorcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Wpis do rejestru podlega opłacie skarbowej w wysokości 1 135,00 zł


 

 

Zgłoś błąd