Prace naukowo-badawcze

Zasady prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz prac nad tworzeniem nowych odmian roślin uprawnych, z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych lub materiałów roślinnych niespełniających wymagań fitosanitarnych.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wprowadzono nowe zasady prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz prac nad tworzeniem nowych odmian roślin uprawnych, z wykorzystaniem: organizmów kwarantannowych, materiałów roślinnych porażonych przez te organizmy lub materiałów roślinnych niespełniających ustalonych wymagań zdrowotnościowych, lub materiałów roślinnych, których nie wolno wprowadzać i przemieszczać na obszarze Wspólnoty.


Zasady prowadzenia tego typu prac, zostały określone w art. 33 – 35 ustawy o ochronie roślin oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy, tj.:

  • rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru dokumentu przewozowego,
  • rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków organizacyjno-technicznych prowadzenia prac badawczych,
  • rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli niektórych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska.

 

Podmiot, który jest zainteresowany prowadzeniem tego rodzaju prac, powinien zapewnić w miejscu prowadzenia tych prac, odpowiednie warunki organizacyjno-techniczne oraz uzyskać pozwolenie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Pozwolenie takie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

Szczegółowe warunki, jakie musi spełnić podmiot, podczas prowadzenia prac, zostały określone w ww. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków organizacyjno-technicznych prowadzenia prac badawczych. Zgodnie z tymi wymaganiami, prace badawcze mogą być prowadzone w obiektach lub na gruntach zabezpieczonych przed uwalnianiem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych oraz przez osoby z odpowiednim wykształceniem i stażem pracy, w przypadku osób kierujących takimi pracami. Ponadto przy ocenie warunków organizacyjno-technicznych bierze się pod uwagę rodzaj materiału roślinnego, charakter planowanych prac oraz gatunek i biologię organizmu kwarantannowego. Takie postępowanie ma na celu między innymi, uniknięcie przypadków niekontrolowanego uwalniania się organizmów kwarantannowych do środowiska naturalnego. W trakcie prowadzenia prac badawczych pracownicy Inspekcji przeprowadzają regularne kontrole dot. przestrzegania warunków organizacyjno-technicznych określonych w pozwoleniu Głównego Inspektora oraz w przepisach prawnych. Konsekwencją nieprzestrzegania warunków, zgodnie z ustawą o ochronie roślin, może być cofnięcie wydanego pozwolenia. Przy przemieszczaniu organizmów kwarantannowych i materiałów roślinnych wykorzystywanych w tego typu pracach, niezbędnym jest zaopatrywanie takich przesyłek w dokument przewozowy oraz w określonych przypadkach w paszport roślin lub świadectwo fitosanitarne. Dokument przewozowy wydaje Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa podmiotom, które uzyskały zgodę na prowadzenie prac. Wzór dokumentu został określony w ww. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru dokumentu przewozowego i jest zgodny ze wzorem obowiązującym w Unii Europejskiej. Teksty wyżej wymienionych przepisów prawnych w tym zakresie, znajdują się na stronie internetowej Inspekcji, a szczegółowe informacje można uzyskać w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Treść w/w aktów prawnych dostępna tutaj.

 

Pliki do pobrania

wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac naukowo - badawczych lub prac nad tworzeniem nowych odmian roślin uprawnych
wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac naukowo - badawczych lub prac nad tworzeniem nowych odmian roślin uprawnych