Dostawa samochodu osobowego - WIORiN

j
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Dostawa samochodu osobowego
Status zamówieniaW realizacji
Tryb zamówieniaPostępowanie
Termin składania ofert2014-12-10
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaPubliczny
Jednostka (zamawiający)WIORiN w Opolu
Typ przetarguPrzetarg nieograniczony
Rodzaje przetarguDostawa
Nazwa organizatoraWIORIN Opole
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.piorin.gov.pl/opole
NIP organizatora7542712485
CPV34.11.00.00-1
Numer przetargu i/lub jego pozycjaWAD.272.1/14
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetargu-

Opis do zamówienia

Numer ogłoszenia: 393182 - 2014; data zamieszczenia: 01.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu , ul. Wrocławska 172, 45-851 Opole, woj. opolskie, tel. 077 474-46-19; 457-55-39, faks 077 474-46-19; 457-55-39.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piorin.gov.pl/opole

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu osobowego według poniższej specyfikacji technicznej: pojemność silnika: od 1200 cm3 do 1590 cm3, norma emisji spalin - min EURO 5 emisja CO2 (g/km) max 160, zużycie paliwa w cyklu mieszanym wg dyrektywy EC 1999/100 max 5,5l/100km, rozstaw osi: min 2510 max 2750 mm, max wysokość, samochodu 1870mm, moc: min 90 KM, rodzaj paliwa: olej napędowy, wersja nadwozia 5-drzwiowa, tylna klapa z szybą, podnoszona do góry, tylna szyba ogrzewana z wycieraczką, relingi dachowe, pojemność bagażnika (wg normy VDA) pod półką - min 330 dm3 max 675 dm3, dzielone siedzenia tylne, składane, umożliwiająca zwiększenie pojemności bagażnika, siedzenia tylne demontowane bez użycia narządzi, sztywna osłona bagażnika, ilość miejsc siedzących - 5, drzwi tylne boczne przesuwne z obu stron oszklone, boczne ściany przeszklone (mogą być przyciemnione), ogrzewanie tylnej szyby, wycieraczka tylnej szyby, regulacja wysokości i głębokości kolumny kierownicy, poduszka powietrzna dla kierowcy, pasażera i poduszki boczne, ABS, EBD, pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z narzędziami, klimatyzacja, immobiliser, światła przeciwmgielne, centralny zamek sterowany z pilota, radio CD MP3 z głośnikami, czujnik zapięcia pasów, elektryczna regulacja i ogrzewanie lusterek zewnętrznych, fotel kierowcy z regulacją wysokości, wspomaganie układu kierowniczego, zagłówki na tylnej kanapie, światła przeciwmgielne, lakier metalizowany (szary, srebrny, jasny grafit, beżowy, czerwony, zielony), zderzaki w kolorze nadwozia, gwarancja min 2 lata, odległość do najbliższego autoryzowanego serwisu danej marki max 20 km od siedziby zamawiającego, gaśnica proszkowa, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, kamizelka odblaskowa (2szt), dywaniki samochodowe gumowe (przód tył)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piorin.gov.pl/opole
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WIORiN w Opolu, ul. Wrocławska 172.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2014 godzina 10:00, miejsce: WIORiN w Opolu, ul. Wrocławska 172. Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania
Wyświetlono rezultaty 1-4 z 4.

ZAKUP SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO NA POTRZEBY WIORiN W OPOLU W 2019 ROKU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 997

Data wytworzenia: 2019-04-26 19:29:08
Data publikacji: 2019-04-26 19:29:11
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-06-11 12:55:04

Przetarg nieograniczony

Wytworzył(a): Woźniak Kamil
Wprowadził(a): Woźniak Kamil
Opublikował(a): Woźniak Kamil
Liczba wyświetleń: 3792

Data wytworzenia: 2015-09-24 10:43:48
Data publikacji: 2015-09-24 10:43:50
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-04-26 19:31:50

ZAKUP SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO NA POTRZEBY WIORiN W OPOLU W 2019 ROKU

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 1060

Data wytworzenia: 2019-03-29 20:52:24
Data publikacji: 2019-03-29 20:52:28
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-04-12 15:34:24

ZAKUP POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 1443

Data wytworzenia: 2018-11-15 17:50:23
Data publikacji: 2018-11-15 17:50:32
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2018-12-14 16:11:10

Wytworzył(a): Maciej Szumilas
Wprowadził(a): Woźniak Kamil
Opublikował(a): Woźniak Kamil
Liczba wyświetleń: 1137

Data wytworzenia: 2014-12-02 08:45:53
Data publikacji: 2014-12-02 09:23:58
Ostatnio aktualizował(a): Woźniak Kamil
Data ostatniej zmiany: 2015-01-09 08:31:36
Zarchiwizowano: 2014-12-24 00:00:00

Historia zmian artykułu:
2015-01-09 08:31:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, Wprowadzenie zakończenia daty publikacji
2014-12-17 15:00:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2014-12-10 14:28:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, dodano ogłoszenie o wyborze
2014-12-05 15:01:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, Dodanie kolejnego załącznika z odpowiedziami
2014-12-03 18:58:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, Dodanie odpowiedzi na pytania
2014-12-03 08:17:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, poprawa nr przetargu

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.