Kierownik Działu Administracyjnego - WIORiN

 
 
Platforma e-Usług
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
Kierownik Działu Administracyjnego
EtapOgłoszenie o naborze
Termin składania ofert2018-12-03
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaKierownik działu
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Ogłoszenie naboru

nr ogłoszenia 38328 z 22.11.2018

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa                       poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownika Działu Administracyjnego

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
45-853 Opole, ul. Wrocławska 172

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 

Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej
4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.Bezpośrednie kierowanie grupą pracowników. Koordynowanie zadań administracyjnych 9 oddziałów terenowych Inspektoratu. Współpraca z klientem zewnętrznym, Zagrożenie korupcją. Praca w terenie. Gotowość do krajowych wyjazdów.Praca na wysokości do 3 m. Prowadzenie samochodu służbowego kat. B.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Biuro usytuowane na 1 piętrze. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności
z poruszaniem się po schodach (brak windy). Budynek wyposażony w podjazd.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Kierowanie i organizacja pracy Działu Administracyjnego.
 2. Administrowanie mieniem stałym i ruchomym Wojewódzkiego Inspektoratu,
  w tym Oddziałów.
 3. Prawidłowe zabezpieczenie obiektów i majątku Wojewódzkiego Inspektoratu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami oraz zapewnienie właściwej eksploatacji maszyn, urządzeń i środków transportu.
 4. Prowadzenie spraw Inspektoratu w odniesieniu do:
 1. prawnych  tytułów własności,
 2. zamówień  publicznych,
 3. zamówień pieczęci urzędowych, druków podlegających ścisłemu zarachowaniu
  i innych druków,
 4. gospodarki  środkami transportu, łączności oraz środkami trwałymi,
 5. zaopatrywanie  Inspektoratu w niezbędne środki do działalności i ich rozdział pomiędzy komórki organizacyjne.
 1. Opracowywanie projektów planów inwestycyjnych i kapitalnych remontów, organizowanie i zabezpieczenie ich realizacji oraz nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontami.
 2. Opracowywanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami.
 3. Kontrola i analiza kosztów administracyjnych.
 4. Nadzór nad kontrolą merytorycznych wydatków budżetowych oraz kwalifikacją wydatków strukturalnych z ogółu wydatków.
 5. Nadzór nad prowadzeniem rejestru skarg i wniosków zgłaszanych do Wojewódzkiego Inspektoratu.
 6. Nadzór nad archiwum zakładowym.
 7. Wykonywanie zadań  z zakresu informacji publicznej.
 8. Prowadzenie spraw Wojewódzkiego Inspektoratu w odniesieniu do zamówień publicznych zgodnie z obowiązującą ustawą.
 9. Nadzór  nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków przeciwpożarowych w Inspektoracie.
 10. Sporządzanie sprawozdawczości i informacji z zakresu spraw prowadzonych przez Dział Administracyjny.
 11. Kontrolowanie rzetelności zapisów na kartach drogowych pojazdów służbowych oraz sprawdzanie ich pod względem merytorycznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo budowlane pod kątem administrowania budynkami,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • znajomość przepisów KPA,
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • prawo jazdy kat. B,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze,
 • preferowane doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem spraw administracyjnych,
 • co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • odporność na stres,
 • samodzielność,
 • terminowość,
 • rzetelność,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopia prawa jazdy kat. B,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie  stażu pracy i doświadczenia zawodowego,
 • kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność-w przypadku kandydatów/kandydatek, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa
  w zatrudnieniu w przypadku,gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek,

Termin składania dokumentów:

03.12.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu)

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Wrocławska 172
45-835 Opole

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór     na stanowisko Kierownika Działu Administracyjnego”

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne  lub w e-mailem.

Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), każdy z kandydatów/kandydatek ma prawo dostępu
do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,  z siedzibą w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 172,
45-835 Opole.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy         od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane            z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

 

Wyniki naboru

 

 

                                                                                                                      Opole, 7 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO W SŁUZBIE CYWILNEJ

NA STANOWISKO: Kierownik Działu Administracyjnego

 

 

 

 

Nr BIP KPRM: 38328

Nazwa Urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Data ukazania się ogłoszenia: 22 listopada 2018 r.

 

Status: Nabór zakończony

Wyniki naboru:  NIE WYŁONIONO  NAJLEPSZYCH KANDYDATÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 66

Data wytworzenia: 2018-11-22 08:17:09
Data publikacji: 2018-11-22 08:17:13
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-01-09 07:39:28

Historia zmian artykułu:
2019-01-09 07:39:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz, wyniki
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.