Nabór na stanowisko starszy specjalista do spraw kadrowych - WIORiN

 
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Nabór na stanowisko starszy specjalista do spraw kadrowych
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-01-19 15:30
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy specjalista do spraw kadrowych
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Ogłoszenie naboru

    Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
    poszukuje kandydatów na stanowisko:
    starszy specjalista
    do spraw kadrowych


    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 1

    Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
    45 - 835 Opole
    ul.Wrocławska 172

Miejsce wykonywania pracy:

    Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 •     prowadzenie spraw kadrowych pracowników WIORiN w Opolu;przygotowywanie projektów ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w słuzbie cywilnej-sporządzanie dokumentacji w tym zakresie oraz weryfikacja ofert pracy pod względem formalnym;
 •     koordynowanie prac nad przygotowaniem i prawidłową realizacją opisów i wartościowaniem stanowisk pracy; opracowywanie i wdrażanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie (ścieżki kariery zawodowej,procedury awansu zawodowego,standardów zarządzania zasobami ludzkimi;
 •     opracowywanie projektów wewnetrznych aktów prawa w zakresie wykonywanych zadań;
 •     prowadzenie zagadnień związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,opracowywanie projektu regulaminu i zarządzeń dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 •     sporządzanie sprawozdań i informacji dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego;sporzadzanie sprawozdań i informacji dla potrzeb Szefa Służby Cywilnej;
 •     prowadzenie ewidencji upoważnień wydawanych przez Wojewódzkiego Inspektora do załatwiania w jego imieniu okreslonych spraw;
 •     organizowanie przebiegu pierwszej oceny w słuzbie cywilnej oraz służby przygotowawczej nowozatrudnionym pracownikom w urzędzie oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 •     organizowanie staży i praktyk studenckich w WIORiN.

Warunki pracy

    Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

    Praca w siedzibie urzędu - biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.Praca samodzielna, wymagana jest dyspozycyjność.


    Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

    Nie występują niebezpieczne warunki pracy.Siedziba urzędu obejmuje piętrowy budynek.Poruszanie się po budynku biurowym może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach.


    Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

    wykształcenie: wyższe
    doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw kadrowych
    pozostałe wymagania niezbędne:

 •         znajomość kodeksu pracy i aktów wykonawczych;
 •         znajomość ustawy o słuzbie cywilnej i aktów wykonawczych;
 •         znajomość Zarządzenia Nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w słuzbie cywilnej;
 •         znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych i aktów wykonawczych;
 •         znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych;
 •         znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 •         umiejętność obsługi komputera ;
 •         umiejętność obsługi programu kadrowego oraz programu "Płatnik";
 •         umiejętność organizacji pracy własnej;
 •         umiejętność współpracy;
 •         umiejętność poprawnego formulowania wypowiedzi na piśmie i w mowie;
 •         rzetelność i terminowość;

wymagania dodatkowe

 •     wykształcenie wyższe z zakresu prawa pracy;
 •     1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kadrowym w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 •     życiorys i list motywacyjny
 •     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 •     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 •     oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 •     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 •     kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 •     kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;
 •     kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność-w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 •     kopie świadectw pracy;
 •     kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

    19-01-2015

Miejsce składania dokumentów:

    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
    WROCŁAWSKA 172
    45-835 OPOLE

Inne informacje:

    Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
    Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

 

Wyniki naboru

L.pNazwisko i imięMiejsce zamieszkania
1.Kokot AnetaOpole

 

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. kadrowych, uwzględniając poziom wiedzy, przygotowania a także doświadczenie w pracy oraz uzyskując najwyższą liczbę punktów podczas naboru – postanowiła wskazać Panią Anetę Kokot na stanowisko starszego specjalistę ds. kadrowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu.

Pliki do pobrania
 • Lista kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Starszy specjalista ds.kadrowych

Wyświetlono rezultaty 1-50 z 77.

Główny księgowy w Dziale Finansowym

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 5

Data wytworzenia: 2019-09-13 15:22:18
Data publikacji: 2019-09-14 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-09-13 15:22:36

Starszy specjalista w Dziale Nadzoru Nasiennego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 4

Data wytworzenia: 2019-09-09 15:40:24
Data publikacji: 2019-09-10 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-09-09 15:40:28

Inspektor ds.fitosanitarnych w Oddziale w Prudniku

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 5

Data wytworzenia: 2019-09-05 15:25:05
Data publikacji: 2019-09-06 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-09-05 15:25:18

Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Strzelce Opolskie

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 31

Data wytworzenia: 2019-06-04 07:58:17
Data publikacji: 2019-06-04 07:58:21
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-07-02 20:28:28

Inspektor ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale w Strzelcach Opolskich

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 27

Data wytworzenia: 2019-06-04 07:55:37
Data publikacji: 2019-06-04 07:55:57
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-07-02 20:25:55

Inspektor w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 28

Data wytworzenia: 2019-06-04 07:51:48
Data publikacji: 2019-06-04 07:51:51
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-07-02 20:16:26

Inspektor w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 29

Data wytworzenia: 2019-05-08 13:15:49
Data publikacji: 2019-05-09 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-06-03 15:27:39

Inspektor ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale w Strzelcach Opolskich

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 37

Data wytworzenia: 2019-04-29 17:26:46
Data publikacji: 2019-04-30 07:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-06-03 15:27:15

Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Strzelce Opolskie

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 43

Data wytworzenia: 2019-04-29 17:29:07
Data publikacji: 2019-04-30 07:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-06-03 15:20:57

Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Brzegu

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 43

Data wytworzenia: 2019-04-29 17:22:12
Data publikacji: 2019-04-30 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-06-03 15:19:37

Inspektor w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 37

Data wytworzenia: 2019-04-09 15:02:56
Data publikacji: 2019-04-10 05:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-05-08 13:10:50

Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Brzegu

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 56

Data wytworzenia: 2019-03-27 15:12:22
Data publikacji: 2019-03-28 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-05-08 12:23:44

Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Strzelce Opolskie

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 50

Data wytworzenia: 2019-03-27 15:14:32
Data publikacji: 2019-03-28 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-04-29 17:41:57

Inspektor ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale w Strzelcach Opolskich

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 49

Data wytworzenia: 2019-04-02 15:26:17
Data publikacji: 2019-04-03 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-04-29 17:38:42

Inspektor ds.fitosanitarnych w Oddziale w Oleśnie

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 50

Data wytworzenia: 2019-03-27 15:16:52
Data publikacji: 2019-03-28 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-04-29 17:18:23

Inspektor w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 55

Data wytworzenia: 2019-03-22 07:39:07
Data publikacji: 2019-03-22 07:39:10
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-04-09 15:07:04

Inspektor ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale w Strzelcach Opolskich

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 44

Data wytworzenia: 2019-03-04 15:21:55
Data publikacji: 2019-03-05 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 15:27:31

Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Brzegu

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 59

Data wytworzenia: 2019-03-04 15:18:07
Data publikacji: 2019-03-05 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-03-27 15:09:19

Inspektor ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale w Głubczycach

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 52

Data wytworzenia: 2019-03-04 15:16:43
Data publikacji: 2019-03-05 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-03-27 15:08:32

Inspektor ds.fitosanitarnych w Oddziale w Oleśnie

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 62

Data wytworzenia: 2019-03-04 15:19:46
Data publikacji: 2019-03-05 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-03-27 15:07:45

Referent prawno-administracyjny w Dziale Administracyjnym

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 65

Data wytworzenia: 2019-02-21 08:16:00
Data publikacji: 2019-02-21 08:16:04
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-03-19 15:00:59

Inspektor w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 55

Data wytworzenia: 2019-02-21 08:11:20
Data publikacji: 2019-02-21 08:11:22
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-03-19 15:00:07

Asystent ds. mikologii i bakteriologii w Laboratorium Fitosanitarnym

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 57

Data wytworzenia: 2019-02-07 13:51:27
Data publikacji: 2019-02-07 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-03-01 15:21:18

Inspektor ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale w Strzelcach Opolskich

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 59

Data wytworzenia: 2019-02-06 15:21:45
Data publikacji: 2019-02-07 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-03-01 15:16:12

Inspektor ds. nasiennictwa Brzeg

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 52

Data wytworzenia: 2019-02-11 15:17:07
Data publikacji: 2019-02-12 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-03-01 15:13:48

Asystent w Pracowni Oceny Nasion

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 69

Data wytworzenia: 2019-01-18 08:17:46
Data publikacji: 2019-01-18 08:17:52
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-02-11 15:29:05

Inspektor ds.fitosanitarnych w Namysłowie

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 66

Data wytworzenia: 2019-01-18 08:15:58
Data publikacji: 2019-01-18 08:16:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-02-11 15:25:23

Inspektor ds. nasiennictwa w Brzegu

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 83

Data wytworzenia: 2019-01-18 08:20:07
Data publikacji: 2019-01-18 08:20:51
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-02-11 15:23:08

Nabór na Głownego Księgowego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 82

Data wytworzenia: 2019-01-09 08:07:33
Data publikacji: 2019-01-09 08:07:36
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-01-31 16:35:40

Nabór na kierownika działu administracjyjnego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 77

Data wytworzenia: 2019-01-09 08:03:05
Data publikacji: 2019-01-09 08:05:06
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-01-31 08:27:41

nabor na Kierownika Działu Administracyjnego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 66

Data wytworzenia: 2018-12-07 15:27:37
Data publikacji: 2018-12-08 04:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-01-09 07:55:52

Nabór na Głównego księgowego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 100

Data wytworzenia: 2018-12-07 15:31:02
Data publikacji: 2018-12-08 04:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-01-09 07:44:03

Kierownik Działu Administracyjnego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 74

Data wytworzenia: 2018-11-22 08:17:09
Data publikacji: 2018-11-22 08:17:13
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-01-09 07:39:28

Starszy specjalista ds. nasiennictwa

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 67

Data wytworzenia: 2018-11-22 08:24:24
Data publikacji: 2018-11-22 08:24:28
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2018-12-12 17:04:57

Kierownik oddział Głubczyce

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 81

Data wytworzenia: 2018-10-31 07:41:52
Data publikacji: 2018-10-31 07:41:56
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2018-12-12 17:04:15

Inspektor w Dziale Administracyjnym

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 76

Data wytworzenia: 2018-10-17 17:18:57
Data publikacji: 2018-10-18 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2018-11-09 15:17:22

Inspektor ds. nasiennictwa

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 79

Data wytworzenia: 2018-10-17 17:23:39
Data publikacji: 2018-10-18 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2018-11-09 15:16:38

Nabór na Kierownika Działu Administracyjnego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 121

Data wytworzenia: 2018-10-11 14:56:41
Data publikacji: 2018-10-12 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2018-10-15 07:46:47

Nabór na Starszego księgowego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 80

Data wytworzenia: 2018-10-11 14:50:58
Data publikacji: 2018-10-12 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2018-10-11 14:51:25

Głowny Księgowy - zastępstwo

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 81

Data wytworzenia: 2018-09-28 10:42:57
Data publikacji: 2018-09-29 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2018-09-28 10:43:05

Nabór na Inspektora w Dziale Nadzoru Nasiennego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 142

Data wytworzenia: 2018-09-26 15:24:03
Data publikacji: 2018-09-27 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2018-09-26 15:24:08

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Administracyjnego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 86

Data wytworzenia: 2018-09-06 14:29:47
Data publikacji: 2018-09-07 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2018-09-06 14:29:52

Inspektor ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale Olesno

Wytworzył(a): Administrator Administrator
Wprowadził(a): Administrator Administrator
Opublikował(a): Administrator Administrator
Liczba wyświetleń: 252

Data wytworzenia: 2018-07-04 15:21:29
Data publikacji: 2018-07-05 07:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Administrator Administrator
Data ostatniej zmiany: 2018-07-31 13:46:08

Inspektor ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale w Strzelcach Opolskich

Wytworzył(a): Administrator Administrator
Wprowadził(a): Administrator Administrator
Opublikował(a): Administrator Administrator
Liczba wyświetleń: 124

Data wytworzenia: 2018-06-08 12:09:16
Data publikacji: 2018-06-09 07:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Administrator Administrator
Data ostatniej zmiany: 2018-07-31 13:45:14

Inspektor w Dziale Nadzoru Nasiennego

Wytworzył(a): Administrator Administrator
Wprowadził(a): Administrator Administrator
Opublikował(a): Administrator Administrator
Liczba wyświetleń: 159

Data wytworzenia: 2018-06-13 13:42:05
Data publikacji: 2018-06-14 07:30:00
Ostatnio aktualizował(a): Administrator Administrator
Data ostatniej zmiany: 2018-07-05 07:58:23

Kierownik Oddziału Głubczyce

Wytworzył(a): Administrator Administrator
Wprowadził(a): Administrator Administrator
Opublikował(a): Administrator Administrator
Liczba wyświetleń: 166

Data wytworzenia: 2018-06-25 13:43:07
Data publikacji: 2018-06-26 07:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Administrator Administrator
Data ostatniej zmiany: 2018-06-25 13:43:12

Nabór na stanowisko - Informatyk

Wytworzył(a): Administrator Administrator
Wprowadził(a): Administrator Administrator
Opublikował(a): Administrator Administrator
Liczba wyświetleń: 120

Data wytworzenia: 2018-05-17 12:53:12
Data publikacji: 2018-05-18 07:30:00
Ostatnio aktualizował(a): Administrator Administrator
Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 15:32:06

Inspektor w Dziale Nadzoru Nasiennego

Wytworzył(a): Administrator Administrator
Wprowadził(a): Administrator Administrator
Opublikował(a): Administrator Administrator
Liczba wyświetleń: 194

Data wytworzenia: 2018-05-24 12:24:18
Data publikacji: 2018-05-25 07:30:00
Ostatnio aktualizował(a): Administrator Administrator
Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 15:28:33

Nabór na Kierownika Oddziału Głubczyce

Wytworzył(a): Administrator Administrator
Wprowadził(a): Administrator Administrator
Opublikował(a): Administrator Administrator
Liczba wyświetleń: 156

Data wytworzenia: 2018-05-18 08:35:18
Data publikacji: 2018-05-18 08:35:43
Ostatnio aktualizował(a): Administrator Administrator
Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 15:20:31

Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Głubczyce

Wytworzył(a): Administrator Administrator
Wprowadził(a): Administrator Administrator
Opublikował(a): Administrator Administrator
Liczba wyświetleń: 149

Data wytworzenia: 2018-06-08 12:07:04
Data publikacji: 2018-06-09 07:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Administrator Administrator
Data ostatniej zmiany: 2018-06-08 12:07:16

Wytworzył(a): Elżbieta Ciećkiewicz
Wprowadził(a): Woźniak Kamil
Opublikował(a): Woźniak Kamil
Liczba wyświetleń: 642

Data wytworzenia: 2015-01-09 08:21:59
Data publikacji: 2015-01-09 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Woźniak Kamil
Data ostatniej zmiany: 2015-09-15 14:16:40
Zarchiwizowano: 2015-09-15 14:16:40

Historia zmian artykułu:
2015-09-15 14:16:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, ponowna publikacja
2015-03-18 09:54:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, koniec publikacji
2015-02-05 12:21:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, Formatowanie
2015-02-05 12:21:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, Ogłoszenie wyników
2015-01-26 13:37:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, 1.1 - ogłoszenie listy kandydatów
2015-01-12 14:19:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, poprawienie słownika

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.