Nabór na stanowisko starszy specjalista do spraw kadrowych - WIORiN

 
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Nabór na stanowisko starszy specjalista do spraw kadrowych
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-03-06
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy specjalista do spraw kadrowych
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Ogłoszenie naboru

    Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
    poszukuje kandydatów na stanowisko:
    starszy specjalista
    do spraw kadrowych


    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 1

    Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
    45 - 835 Opole
    ul.Wrocławska 172

Miejsce wykonywania pracy:

    Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 •     prowadzenie spraw kadrowych pracowników WIORiN w Opolu;przygotowywanie projektów ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w słuzbie cywilnej-sporządzanie dokumentacji w tym zakresie oraz weryfikacja ofert pracy pod względem formalnym;
 •     koordynowanie prac nad przygotowaniem i prawidłową realizacją opisów i wartościowaniem stanowisk pracy; opracowywanie i wdrażanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie (ścieżki kariery zawodowej,procedury awansu zawodowego,standardów zarządzania zasobami ludzkimi;
 •     opracowywanie projektów wewnetrznych aktów prawa w zakresie wykonywanych zadań;
 •     prowadzenie zagadnień związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,opracowywanie projektu regulaminu i zarządzeń dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 •     sporządzanie sprawozdań i informacji dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego;sporzadzanie sprawozdań i informacji dla potrzeb Szefa Służby Cywilnej;
 •     prowadzenie ewidencji upoważnień wydawanych przez Wojewódzkiego Inspektora do załatwiania w jego imieniu okreslonych spraw;
 •     organizowanie przebiegu pierwszej oceny w słuzbie cywilnej oraz służby przygotowawczej nowozatrudnionym pracownikom w urzędzie oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 •     organizowanie staży i praktyk studenckich w WIORiN.

Warunki pracy

    Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

    Praca w siedzibie urzędu - biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.Praca samodzielna, wymagana jest dyspozycyjność.


    Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

    Nie występują niebezpieczne warunki pracy.Siedziba urzędu obejmuje piętrowy budynek.Poruszanie się po budynku biurowym może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach.


    Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

    wykształcenie: wyższe
    doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw kadrowych
    pozostałe wymagania niezbędne:

 •         znajomość kodeksu pracy i aktów wykonawczych;
 •         znajomość ustawy o słuzbie cywilnej i aktów wykonawczych;
 •         znajomość Zarządzenia Nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w słuzbie cywilnej;
 •         znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych i aktów wykonawczych;
 •         znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych;
 •         znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 •         umiejętność obsługi komputera ;
 •         umiejętność obsługi programu kadrowego oraz programu "Płatnik";
 •         umiejętność organizacji pracy własnej;
 •         umiejętność współpracy;
 •         umiejętność poprawnego formulowania wypowiedzi na piśmie i w mowie;
 •         rzetelność i terminowość;

wymagania dodatkowe

 •     wykształcenie wyższe z zakresu prawa pracy;
 •     1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kadrowym w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 •     życiorys i list motywacyjny
 •     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 •     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 •     oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 •     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 •     kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 •     kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;
 •     kopie dokumentów potwierdzającego niepełnosprawność-w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 •     kopie świadectw pracy;
 •     kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

    06-03-2015

Miejsce składania dokumentów:

    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
    WROCŁAWSKA 172
    45-835 OPOLE

Inne informacje:

    Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
    Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

 

Pliki do pobrania
Wyświetlono rezultaty 1-50 z 85.

Inspektor w Dziale Nadzoru Nasiennego - praca w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 219

Data wytworzenia: 2020-08-11 14:31:59
Data publikacji: 2020-08-12 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2020-08-11 14:32:49

Inspektor w Dziale Nadzoru Nasiennego - praca w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 247

Data wytworzenia: 2020-06-24 15:14:43
Data publikacji: 2020-06-25 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2020-08-11 12:22:07

Inspektor ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale w Namysłowie

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 325

Data wytworzenia: 2020-07-07 15:58:44
Data publikacji: 2020-07-08 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2020-07-07 15:58:47

Starszego księgowego w Dziale Finansowym

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 259

Data wytworzenia: 2020-06-03 07:33:32
Data publikacji: 2020-06-03 07:35:49
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2020-06-24 14:31:19

Inspektor w Dziale Ochrony Roślin i Techniki

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 332

Data wytworzenia: 2019-10-30 09:40:26
Data publikacji: 2019-10-30 09:40:29
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-12-02 16:01:41

Inspektor w Dziale Ochrony Roślin i Techniki

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 317

Data wytworzenia: 2019-12-02 15:55:34
Data publikacji: 2019-12-03 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-12-02 15:55:37

Referent prawny

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 416

Data wytworzenia: 2019-10-03 15:12:35
Data publikacji: 2019-10-04 07:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-10-31 12:25:28

Główny Księgowy w Dziale Finansowym

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 433

Data wytworzenia: 2019-10-03 15:04:10
Data publikacji: 2019-10-04 07:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-10-31 12:22:20

Starszy specjalista w Dziale Nadzoru Nasiennego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 361

Data wytworzenia: 2019-09-09 15:40:24
Data publikacji: 2019-09-10 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-10-07 15:20:39

Główny księgowy w Dziale Finansowym

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 331

Data wytworzenia: 2019-09-13 15:22:18
Data publikacji: 2019-09-14 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-10-03 14:33:47

Inspektor ds.fitosanitarnych w Oddziale w Prudniku

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 333

Data wytworzenia: 2019-09-05 15:25:05
Data publikacji: 2019-09-06 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-09-26 09:47:45

Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Strzelce Opolskie

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 356

Data wytworzenia: 2019-06-04 07:58:17
Data publikacji: 2019-06-04 07:58:21
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-07-02 20:28:28

Inspektor ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale w Strzelcach Opolskich

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 418

Data wytworzenia: 2019-06-04 07:55:37
Data publikacji: 2019-06-04 07:55:57
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-07-02 20:25:55

Inspektor w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 366

Data wytworzenia: 2019-06-04 07:51:48
Data publikacji: 2019-06-04 07:51:51
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-07-02 20:16:26

Inspektor w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 358

Data wytworzenia: 2019-05-08 13:15:49
Data publikacji: 2019-05-09 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-06-03 15:27:39

Inspektor ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale w Strzelcach Opolskich

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 360

Data wytworzenia: 2019-04-29 17:26:46
Data publikacji: 2019-04-30 07:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-06-03 15:27:15

Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Strzelce Opolskie

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 376

Data wytworzenia: 2019-04-29 17:29:07
Data publikacji: 2019-04-30 07:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-06-03 15:20:57

Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Brzegu

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 399

Data wytworzenia: 2019-04-29 17:22:12
Data publikacji: 2019-04-30 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-06-03 15:19:37

Inspektor w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 380

Data wytworzenia: 2019-04-09 15:02:56
Data publikacji: 2019-04-10 05:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-05-08 13:10:50

Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Brzegu

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 376

Data wytworzenia: 2019-03-27 15:12:22
Data publikacji: 2019-03-28 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-05-08 12:23:44

Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Strzelce Opolskie

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 382

Data wytworzenia: 2019-03-27 15:14:32
Data publikacji: 2019-03-28 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-04-29 17:41:57

Inspektor ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale w Strzelcach Opolskich

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 382

Data wytworzenia: 2019-04-02 15:26:17
Data publikacji: 2019-04-03 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-04-29 17:38:42

Inspektor ds.fitosanitarnych w Oddziale w Oleśnie

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 384

Data wytworzenia: 2019-03-27 15:16:52
Data publikacji: 2019-03-28 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-04-29 17:18:23

Inspektor w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 380

Data wytworzenia: 2019-03-22 07:39:07
Data publikacji: 2019-03-22 07:39:10
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-04-09 15:07:04

Inspektor ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale w Strzelcach Opolskich

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 385

Data wytworzenia: 2019-03-04 15:21:55
Data publikacji: 2019-03-05 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-04-02 15:27:31

Inspektor ds. nasiennictwa w Oddziale Brzegu

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 390

Data wytworzenia: 2019-03-04 15:18:07
Data publikacji: 2019-03-05 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-03-27 15:09:19

Inspektor ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale w Głubczycach

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 485

Data wytworzenia: 2019-03-04 15:16:43
Data publikacji: 2019-03-05 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-03-27 15:08:32

Inspektor ds.fitosanitarnych w Oddziale w Oleśnie

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 392

Data wytworzenia: 2019-03-04 15:19:46
Data publikacji: 2019-03-05 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-03-27 15:07:45

Referent prawno-administracyjny w Dziale Administracyjnym

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 414

Data wytworzenia: 2019-02-21 08:16:00
Data publikacji: 2019-02-21 08:16:04
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-03-19 15:00:59

Inspektor w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 402

Data wytworzenia: 2019-02-21 08:11:20
Data publikacji: 2019-02-21 08:11:22
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-03-19 15:00:07

Asystent ds. mikologii i bakteriologii w Laboratorium Fitosanitarnym

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 400

Data wytworzenia: 2019-02-07 13:51:27
Data publikacji: 2019-02-07 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-03-01 15:21:18

Inspektor ds. ochrony roślin i techniki w Oddziale w Strzelcach Opolskich

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 421

Data wytworzenia: 2019-02-06 15:21:45
Data publikacji: 2019-02-07 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-03-01 15:16:12

Inspektor ds. nasiennictwa Brzeg

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 385

Data wytworzenia: 2019-02-11 15:17:07
Data publikacji: 2019-02-12 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-03-01 15:13:48

Asystent w Pracowni Oceny Nasion

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 416

Data wytworzenia: 2019-01-18 08:17:46
Data publikacji: 2019-01-18 08:17:52
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-02-11 15:29:05

Inspektor ds.fitosanitarnych w Namysłowie

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 442

Data wytworzenia: 2019-01-18 08:15:58
Data publikacji: 2019-01-18 08:16:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-02-11 15:25:23

Inspektor ds. nasiennictwa w Brzegu

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 515

Data wytworzenia: 2019-01-18 08:20:07
Data publikacji: 2019-01-18 08:20:51
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-02-11 15:23:08

Nabór na Głownego Księgowego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 450

Data wytworzenia: 2019-01-09 08:07:33
Data publikacji: 2019-01-09 08:07:36
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-01-31 16:35:40

Nabór na kierownika działu administracjyjnego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 541

Data wytworzenia: 2019-01-09 08:03:05
Data publikacji: 2019-01-09 08:05:06
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-01-31 08:27:41

nabor na Kierownika Działu Administracyjnego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 417

Data wytworzenia: 2018-12-07 15:27:37
Data publikacji: 2018-12-08 04:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-01-09 07:55:52

Nabór na Głównego księgowego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 447

Data wytworzenia: 2018-12-07 15:31:02
Data publikacji: 2018-12-08 04:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-01-09 07:44:03

Kierownik Działu Administracyjnego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 438

Data wytworzenia: 2018-11-22 08:17:09
Data publikacji: 2018-11-22 08:17:13
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2019-01-09 07:39:28

Starszy specjalista ds. nasiennictwa

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 430

Data wytworzenia: 2018-11-22 08:24:24
Data publikacji: 2018-11-22 08:24:28
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2018-12-12 17:04:57

Kierownik oddział Głubczyce

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 522

Data wytworzenia: 2018-10-31 07:41:52
Data publikacji: 2018-10-31 07:41:56
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2018-12-12 17:04:15

Inspektor w Dziale Administracyjnym

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 417

Data wytworzenia: 2018-10-17 17:18:57
Data publikacji: 2018-10-18 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2018-11-09 15:17:22

Inspektor ds. nasiennictwa

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 444

Data wytworzenia: 2018-10-17 17:23:39
Data publikacji: 2018-10-18 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2018-11-09 15:16:38

Nabór na Kierownika Działu Administracyjnego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 447

Data wytworzenia: 2018-10-11 14:56:41
Data publikacji: 2018-10-12 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2018-10-15 07:46:47

Nabór na Starszego księgowego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 429

Data wytworzenia: 2018-10-11 14:50:58
Data publikacji: 2018-10-12 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2018-10-11 14:51:25

Głowny Księgowy - zastępstwo

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 430

Data wytworzenia: 2018-09-28 10:42:57
Data publikacji: 2018-09-29 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2018-09-28 10:43:05

Nabór na Inspektora w Dziale Nadzoru Nasiennego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 492

Data wytworzenia: 2018-09-26 15:24:03
Data publikacji: 2018-09-27 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2018-09-26 15:24:08

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Administracyjnego

Wytworzył(a): Milo Oktawiusz
Wprowadził(a): Milo Oktawiusz
Opublikował(a): Milo Oktawiusz
Liczba wyświetleń: 422

Data wytworzenia: 2018-09-06 14:29:47
Data publikacji: 2018-09-07 06:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Milo Oktawiusz
Data ostatniej zmiany: 2018-09-06 14:29:52

Wytworzył(a): Elżbieta Ciećkiewicz
Wprowadził(a): Woźniak Kamil
Opublikował(a): Woźniak Kamil
Liczba wyświetleń: 1276

Data wytworzenia: 2015-02-23 12:23:01
Data publikacji: 2015-02-24 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Woźniak Kamil
Data ostatniej zmiany: 2015-09-15 14:12:31
Zarchiwizowano: 2015-09-15 14:12:31

Historia zmian artykułu:
2015-09-15 14:12:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, ponowna publikacja
2015-03-19 12:59:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, archiwizacja
2015-03-18 13:18:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, Wyniki
2015-03-18 09:50:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, poprawka autora
2015-03-18 09:38:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, zmiana layoutu
2015-03-18 09:34:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, zmiana layoutu
2015-03-12 09:50:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Woźniak Kamil, Ogłoszenie listy kandydatów

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.